top of page
20200705_204416.jpg
20200817_103920.jpg
20200625_181923.jpg

Apropå-apparat nr. 5

(Ett försök till samarbete: Rytm.)

Konst i ån, Norrtälje Konsthall  2020

Att iscensätta en skulptur tillsammans med ån.
Konst med ån.
Rytm.
Rörelse och stillhet.
Vardagligt och spektakulärt.
Komplext och enkelt.
Poetiskt skört och brutalt fult.
Repeteras med variation.
Jag arbetar med att att skapa strukturer,
att skapa former vilka laddas med mening.
Jag improviserar och experimenterar.
Att få vara ofärdig, osäker och att inte veta.
Kanske fungerar det, kanske inte, vi provar.
Det finns inte något svar, inget rätt eller fel.
Det som finns är material och process.
Det rör sig, kanske,
om floden och vinden samarbetar.
Jag provar.

(rytm, substantiv ~en ~er regelbunden växling

mellan starkare och svagare moment eller

motsatser i återkommande förlopp av olika slag;

i synnerhet upplevelsen av denna växling.)

Konst i ån, Norrtälje Konsthall  2020

Konst i ån 2020: Antropocen

Utställningen startades som ett konstnärsdrivet projekt år 2002 och drivs sedan 2014 i Norrtälje Konsthall, Norrtälje kommuns regi. Utställningen äger rum i och i anslutning till Norrtäljeån som rinner genom Norrtäljes innerstad ut i Östersjön.
Utställningens tema är Antropocen där konstnärerna utifrån en gemensam text förhåller sig till textens innehåll och platsen i sina gestaltningar. Utställningen innehåller flera olika material, uttryck och innehåll.

Antropocen är en föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.
Vår tids antropocena frågor visar hur allt hänger ihop, att mänskligheten samexisterar med organismer och ekosystem och att vi inte kan skilja på natur och kultur.

Utifrån det geologiska begreppet antropocen tar Konst i Ån upp frågor om vår egen tidsperiod. Samtidskonsten har under lång tid ställt frågor kring politik och filosofi. Hur kan konsten få oss att tänka på världen på ett annat sätt och samtidigt få oss att reflektera kring begreppen som natur, kultur, dess historia och framtid? Antropocen startades under den industriella revolutionens tidigaste fas där människan har kommit att lämna eviga spår på planeten. Konsekvenser av mänsklighetens aktiviteter har förändrat planeten i stor utsträckning att vi nu trätt in i en ny geologisk era.

2020 undersöker konst i ån vilken roll samtidskonsten kan fylla i människans tidsålders största fråga.
Deltagande konstnärer är: Susanne Vollmer, Ebba Bohlin, Oscar Furbacken, Hanna Ljungh, James Webb , Helen Edling och László Fehér.

Video: Helen Edling om sitt bidrag till Konst i ån 2020 

bottom of page